Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 42 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 33,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Vårt val!
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 23,1%
Utan UC: Nej
Upplysning: UC, Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 20 000 kr
- 150 000 kr
Ränta: 33,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Skuld hos Kronofogden ok
Låna: 1 000 kr
- 40 000 kr
Ränta: 54,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låga krav

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 39 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 1 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 58,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 10 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 10 000 kr
Ränta: 45,5%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 33,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 150 000 kr
Anslutna banker: 11 st
Utan UC: Ja
Upplysning: UC, Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 47,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 123,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 28,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 45,0%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 250,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Vad är en fordran? Översikt över kreditfordringar och skuldhantering

En fordran är en ekonomisk term som beskriver en rättighet for en person eller organisation att kräva betalning eller en annan prestation från en annan part. Detta koncept är grundläggande i finansiell redovisning och är centralt for kreditrelationer mellan långivare och låntagare, eller mellan säljare och köpare. Fordran uppstår i många situationer, till exempel när en produkt eller tjänst säljs på faktura och kunden har en skuld till försäljaren tills betalning har mottagits.

Att förstå fordrans natur är nödvändigt för att hantera affärsprocesser effektivt. En korrekt värdering av fordringar är avgörande for företagets kassaflöde och likviditet. Det finns särskilda rättsliga aspekter som styr uppkomsten, hanteringen, och förverkligandet av en fordran. Dessa aspekter påverkar företagets möjlighet att driva in sina tillgångar och kan innebära behovet av juridisk handling för att säkerställa betalning.

  • Fordran representerar en rättighet till betalning.
  • Värdering är central for hantering av fordringar.
  • Rättsliga aspekter styr fordrans hantering.
Fordran

Grundläggande Definition

I den här sektionen bryter vi ner begreppet fordran inom dess två centrala områden: juridiken och ekonomin.

Juridisk Betydelse

En fordran utgör en rättighet till en specifik prestation från en annan part, vanligtvis handlar det om en betalning. Det är ett kontraktsmässigt anspråk som juridiskt binder gäldenären att uppfylla sin skuld till borgenären.

Ekonomisk Betydelse

Ekonomiskt representerar en fordran ett tillgodohavande. Det är en tillgång i bokföringen som symboliserar en förväntan på framtida inflöde av resurser, såsom pengar, till följd av en genomförd kreditförsäljning eller annan form av överenskommen betalning som ännu inte har erlagts.

Typer av Fordringar

I vår ekonomiska vardag stöter vi på olika sorters fordringar. De representerar tillgångar som ett företag eller en individ har i form av pengar som ska erhållas från en annan part. Vi kan indela dem i två huvudkategorier: kortfristiga och långfristiga fordringar.

Kortfristiga Fordringar

Kortfristiga fordringar är de som förväntas bli betalda inom ett års tid. Vanligtvis inkluderar de kundfordringar, vilket innebär pengar som kunder är skyldiga för varor eller tjänster som har levererats på kredit. Exempelvis kan en utfärdad faktura betraktas som en kortfristig fordran tills den är betald.

Långfristiga Fordringar

Långfristiga fordringar är tillgångar som förväntas bli reglerade längre fram än ett år. Dessa kan inkludera lån till företag eller andra finansiella instrument som obligationer. Ett exempel är obligationer som företag ofta utfärdar för att finansiera sin verksamhet.

Värdering av Fordringar

När vi pratar om värdering av fordringar refererar vi till processen av att uppskatta det ekonomiska värdet för sådana tillgångar i en balansräkning.

Bokföringsmässig Värdering

I vår bokföring sker värderingen av fordringar utifrån principer om försiktighet och verklighet. Det innebär att vi värderar kundfordringar till det belopp vi realistiskt sett förväntar oss få in. Vi lägger stor vikt vid att göra avsättningar för osäkra kundfordringar, vilket innebär att vi drar av en viss procent av fordringarnas nominella värde för att spegla risken att de inte kommer att inbringa full betalning.

Marknadsvärde

Marknadsvärdet av en fordran kan avse det pris till vilket fordringen skulle kunna säljas till en annan part på en öppen marknad. Dock är marknadsvärdet inte alltid relevant för alla typer av fordringar, då vissa är specifika för de inblandade parterna och saknar en aktiv marknad. För de fordringar som kan handlas, exempelvis genom fakturaköp, baseras marknadsvärdet på rådande marknadsförhållanden och räntesatser.

Hantering av Fordringar

Inom företagsekonomi är hantering av fordringar en fundamental process som direkt påverkar likviditeten och den finansiella stabiliteten. Vi ser till att ha effektiva system för att säkerställa att fordringar blir betalda i tid och att hantera de fall då betalning uteblir.

Inkasso

Vid situationer då en kund inte betalar sin skuld inom den avtalade tidsramen, initierar vi inkassoprocessen. Processen inleds ofta med en påminnelsefaktura, följt av inkassokrav. Det är avgörande att vi följer lagar och regler kring inkassoverksamhet, vilket säkerställer att all inkasso sker på ett korrekt och professionellt sätt.

Avskrivning

När det framstår som osannolikt att en fordran kommer att kunna indrivas, kan det bli aktuellt för oss att göra en avskrivning. Detta innebär att vi bokför fordran som en förlust, vilket är en åtgärd som påverkar vårt resultat negativt. Korrekt hantering av avskrivningar är viktigt både för redovisningens riktighet och för vår kreditriskbedömning.

Rättsliga Aspekter

Inom ramen för fordringsrätt finns det flera rättsliga instrument som vi kan använda för att säkerställa betalning av fordringar. Dessa instrument är viktiga eftersom de erbjuder konkreta medel för att hantera obetalda skulder.

Betalningsföreläggande

När en gäldenär inte betalar sina skulder frivilligt, kan vi ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta är en officiell uppmaning till gäldenären att antingen betala eller invända mot kravet. Om inget yttrande inkommer, kan betalningsföreläggandet ligga till grund för ett utslag om betalningsskyldighet.

Utmätning

Efter ett lagakraftvunnet utslag om betalningsskyldighet har vi möjlighet att begära utmätning genom Kronofogden. Utmätning innebär att gäldenärens egendom kan tas i anspråk för att täcka skulden, inklusive löneutmätning eller försäljning av fysiska tillgångar. Processen för utmätning specificeras i detalj för att säkerställa att alla rättsliga krav är uppfyllda.

Vanliga frågor

Hur hanteras en fordran av Kronofogden?

När en fordran inte betalas i tid, kan borgenären vända sig till Kronofogden för att få hjälp med indrivning. Kronofogden kan då vidta åtgärder som utmätning för att säkerställa att gäldenären uppfyller sina betalningsskyldigheter.

Vilka är de vanligaste exemplen på kortfristiga fordringar?

Kortfristiga fordringar är ofta kundfordringar som förväntas bli betalda inom en relativt snar framtid, som exempelvis fakturor för sålda varor eller tjänster som har ett förfallodatum inom ett år.

Hur går en överlåtelse av fordran till?

Överlåtelse av en fordran innebär att en borgenär överför sin rätt att få betalt till en annan part. Detta kan göras genom ett skriftligt avtal där både den nya och den ursprunglige borgenären måste komma överens.

När anses en fordran vara en enkel fordran?

En enkel fordran är en fordran där det inte finns något skriftligt avtal eller annan dokumentation som styrker kravet. Det rör sig oftast om mindre belopp eller muntliga överenskommelser.

Vilken roll spelar fordringar inom företagets ekonomi?

Fordringar är en väsentlig del av ett företags omsättningstillgångar och påverkar företagets likviditet. De representerar pengar som företaget har rätt att få in och är därför avgörande för företagets kassaflöde.

Vad är skillnaden mellan en skuld och en fordran ur ekonomisk synvinkel?

Ur ekonomisk synvinkel representerar en skuld en förpliktelse att betala medan en fordran är en rättighet att kräva betalning. Kort sagt, en fordran för en part är en skuld för den andra parten.

Källor

Kronofogden: Betalningsföreläggande

Skatteverket: Rättsvägledning om fordringar