Regler och villkor

Introduktion

Dessa villkor gäller för denna webbplats och för transaktioner relaterade till våra produkter och tjänster. Du kan vara bunden av ytterligare avtal relaterade till din relation med oss eller några produkter eller tjänster som du får från oss. Om några bestämmelser i de ytterligare avtalen strider mot några bestämmelser i dessa villkor, kommer bestämmelserna i dessa ytterligare avtal att styra och segra.

Bindande

Genom att registrera dig på, komma åt eller på annat sätt använda denna webbplats samtycker du härmed till att vara bunden av dessa villkor som anges nedan. Det enkla användandet av denna webbplats innebär kännedom och godkännande av dessa villkor. I vissa särskilda fall kan vi också be dig att uttryckligen samtycka.

Elektronisk kommunikation

Genom att använda denna webbplats eller kommunicera med oss ​​genom elektroniska medel samtycker du och erkänner att vi kan kommunicera med dig elektroniskt på vår webbplats eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dig, och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, upplysningar och andra kommunikationer som vi tillhandahåller till dig elektroniskt uppfyller alla lagkrav, inklusive men inte begränsade till kravet att sådana kommunikationer ska vara skriftliga.

Immaterialrätt

Vi eller våra licensgivare äger och kontrollerar all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i webbplatsen och de data, information och andra resurser som visas eller är tillgängliga på webbplatsen.

Alla rättigheter förbehålls

Om inte annat anges i specifikt innehåll beviljas du inte en licens eller någon annan rättighet enligt upphovsrätt, varumärke, patent eller andra immateriella rättigheter. Detta innebär att du inte kommer att använda, kopiera, reproducera, utföra, visa, distribuera, integrera i något elektroniskt medium, ändra, dekompilera, överföra, ladda ner, sända, monetisera, sälja, marknadsföra eller kommersialisera några resurser på denna webbplats i någon form, utan vårt skriftliga tillstånd, förutom endast i den utsträckning som annars anges i föreskrifter av obligatorisk lag (som rätten att citera).

Nyhetsbrev

Trots det föregående kan du vidarebefordra vårt nyhetsbrev i elektronisk form till andra som kan vara intresserade av att besöka vår webbplats.

Tredjeparts egendom

Vår webbplats kan inkludera hyperlänkar eller andra referenser till andra parters webbplatser. Vi övervakar eller granskar inte innehållet på andra parters webbplatser som länkas till från denna webbplats. Produkter eller tjänster som erbjuds av andra webbplatser ska vara föremål för tillämpliga villkor och bestämmelser från dessa tredje parter. Åsikter som uttrycks eller material som visas på dessa webbplatser delas inte nödvändigtvis av oss.

Vi kommer inte att vara ansvariga för några integritetsrutiner eller innehåll på dessa webbplatser. Du bär alla risker som är förknippade med användningen av dessa webbplatser och alla relaterade tredjepartstjänster. Vi kommer inte att acceptera något ansvar för någon förlust eller skada på något sätt, hur som helst orsakad, till följd av att du avslöjar personlig information till tredje parter.

Ansvarsfull användning

Genom att besöka vår webbplats samtycker du till att använda den endast för avsedda ändamål och enligt dessa villkor, eventuella ytterligare avtal med oss ​​och tillämpliga lagar, föreskrifter och allmänt accepterade online-praktiker och branschriktlinjer. Du får inte använda vår webbplats eller tjänster för att använda, publicera eller distribuera något material som består av (eller är länkat till) skadlig datorprogramvara, använda data som samlats in från vår webbplats för någon direktmarknadsföringsaktivitet, eller utföra några systematiska eller automatiserade datainsamlingsaktiviteter på eller i samband med vår webbplats.
Att engagera sig i någon aktivitet som orsakar eller kan orsaka skada på webbplatsen eller som stör prestanda, tillgänglighet eller åtkomst till webbplatsen är strängt förbjudet.

Idéinskick

Skicka inte in några idéer, uppfinningar, verk av upphovsrätt eller annan information som kan anses vara din egen immateriella egendom som du vill presentera för oss om vi inte först har undertecknat ett avtal om immateriell egendom eller ett sekretessavtal. Om du avslöjar det för oss utan ett sådant skriftligt avtal ger du oss en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv, avgiftsfri licens att använda, reproducera, lagra, anpassa, publicera, översätta och distribuera ditt innehåll i något befintligt eller framtida medium.

Avslutning av användning

Vi kan, efter eget gottfinnande, när som helst ändra eller avsluta tillgången till webbplatsen eller någon tjänst därpå, tillfälligt eller permanent. Du samtycker till att vi inte kommer att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon sådan ändring, suspension eller avbrytande av din åtkomst till eller användning av webbplatsen eller något innehåll som du kan ha delat på webbplatsen. Du kommer inte att ha rätt till någon ersättning eller annan betalning, även om vissa funktioner, inställningar och / eller något innehåll som du har bidragit till eller som du har kommit att lita på, går förlorade permanent. Du får inte kringgå eller kringgå eller försöka kringgå eller kringgå några åtkomstrestriktionsåtgärder på vår webbplats.

Garantier och ansvar

Ingenting i denna avdelning kommer att begränsa eller utesluta någon garanti som antyds genom lag och som skulle vara olaglig att begränsa eller utesluta. Denna webbplats och allt innehåll på webbplatsen tillhandahålls ”som det är” och ”som tillgängligt” och kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Vi förnekar uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, när det gäller tillgängligheten, noggrannheten eller fullständigheten av innehållet. Vi lämnar ingen garanti om att:

  • denna webbplats eller vårt innehåll kommer att uppfylla dina krav;
  • denna webbplats kommer att vara tillgänglig på en oavbruten, tidig, säker eller felfri basis.

Följande bestämmelser i denna avdelning kommer att tillämpas till den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och kommer inte att begränsa eller utesluta vårt ansvar avseende någon fråga som det skulle vara olagligt eller olagligt för oss att begränsa eller att utesluta vårt ansvar. I inget fall kommer vi att vara ansvariga för några direkta eller indirekta skador (inklusive eventuella skador för förlust av vinst eller intäkter, förlust eller korruption av data, programvara eller databas, eller förlust eller skada på egendom eller data) som du eller någon tredje part åsamkas, som härrör från din åtkomst till eller användning av vår webbplats.

Med undantag för den utsträckning som ytterligare avtal uttryckligen fastställer annat kommer vårt maximala ansvar gentemot dig för alla skador som uppstår i samband med webbplatsen eller några produkter och tjänster som marknadsförs eller säljs genom webbplatsen, oavsett den rättsliga åtgärd som ålägger ansvar (vare sig det är avtal, rättvisa, försumlighet, avsiktligt handlande, tort eller på annat sätt), att begränsas till det totala pris som du betalade till oss för att köpa sådana produkter eller tjänster eller använda webbplatsen. En sådan begränsning kommer att tillämpas sammanlagt för alla dina anspråk, åtgärder och orsaker till åtgärder av varje art och natur.

Integritet

För att få tillgång till vår webbplats och / eller tjänster kan du bli ombedd att lämna viss information om dig själv som en del av registreringsprocessen. Du samtycker till att all information du tillhandahåller alltid kommer att vara korrekt, riktig och uppdaterad.
Vi har utvecklat en policy för att hantera eventuella integritetsfrågor du kan ha. För mer information, se vår Integritetspolicy och vår Cookie-policy.

Exportrestriktioner / Legal compliance

Tillträde till webbplatsen från områden eller länder där innehållet eller köp av produkter eller tjänster som säljs på webbplatsen är olagligt är förbjudet. Du får inte använda denna webbplats i strid med Sveriges exportlagar och -regler.

Affiliate marknadsföring

Genom denna webbplats kan vi bedriva affiliate marknadsföring där vi får en procentandel eller en provision på försäljningen av tjänster eller produkter på eller via denna webbplats. Vi kan också acceptera sponsring eller andra former av reklamersättning från företag. Denna information avses uppfylla lagkrav på marknadsföring och reklam som kan gälla, såsom reglerna från den amerikanska Federal Trade Commission.

Överlåtelse

Du får inte överlåta, överföra eller underlåta att fullgöra någon av dina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa Villkor och bestämmelser, helt eller delvis, till någon tredje part utan vårt föregående skriftliga samtycke. Eventuell påstådd överlåtelse i strid med detta avsnitt kommer att vara ogiltig.

Brott mot dessa Villkor och bestämmelser

Utöver våra övriga rättigheter enligt dessa villkor och bestämmelser, om du bryter mot dessa villkor och bestämmelser på något sätt, kan vi vidta sådana åtgärder som vi anser lämpliga för att hantera överträdelsen, inklusive tillfälligt eller permanent suspendera din åtkomst till webbplatsen, kontakta din internetleverantör för att begära att de blockerar din åtkomst till webbplatsen, och/eller inleda rättsliga åtgärder mot dig.

Force majeure

Förutom skyldigheter att betala pengar här enligt kommer ingen försening, misslyckande eller underlåtenhet av någon av parterna att utföra eller iakta någon av sina skyldigheter här enligt att anses vara ett brott mot dessa Villkor och bestämmelser om och så länge som en sådan försening, misslyckande eller underlåtenhet uppstår på grund av någon orsak bortom den rimliga kontrollen av den parten.

Indemnifikation

Du samtycker till att hålla oss skadelösa från och mot alla anspråk, ansvar, skador, förluster och utgifter som rör din överträdelse av dessa Villkor och bestämmelser och tillämpliga lagar, inklusive immateriella rättigheter och integritetsrättigheter. Du ska omedelbart ersätta oss för våra skador, förluster, kostnader och utgifter som rör eller uppstår från sådana anspråk.

Avstående

Att inte verkställa någon av bestämmelserna i dessa Villkor och bestämmelser och något avtal eller att inte utöva någon rättighet att avsluta, ska inte tolkas som ett avstående från sådana bestämmelser och påverkar inte giltigheten av dessa Villkor och bestämmelser eller något avtal eller någon del därav, eller rätten därefter att verkställa varje bestämmelse.

Språk

Dessa Villkor och bestämmelser kommer att tolkas och utformas uteslutande på engelska, spanska; kastilianska och svenska. All kommunikation och korrespondens kommer att vara skriven uteslutande på det språket.

Hela avtalet

Dessa Villkor och bestämmelser, tillsammans med vår Integritetspolicy och Cookie-policy, utgör hela avtalet mellan dig och Creddio avseende din användning av denna webbplats.

Uppdatering av dessa Villkor och bestämmelser

Vi kan uppdatera dessa Villkor och bestämmelser från tid till annan. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera dessa Villkor och bestämmelser för förändringar eller uppdateringar. Datumet som anges i början av dessa Villkor och bestämmelser är det senaste revideringsdatumet. Ändringar av dessa Villkor och bestämmelser blir effektiva när sådana ändringar publiceras på denna webbplats. Din fortsatta användning av denna webbplats efter publicering av ändringar eller uppdateringar kommer att anses utgöra ett meddelande om ditt godkännande att följa och vara bunden av dessa Villkor och bestämmelser.

Val av lag och jurisdiktion

Dessa Villkor och bestämmelser ska styras av lagarna i Sverige. Tvister som rör dessa Villkor och bestämmelser ska vara föremål för domstolarna i Sverige. Om någon del eller bestämmelse i dessa Villkor och bestämmelser anses vara ogiltig och/eller ogenomförbar enligt tillämplig lag, kommer sådan del eller bestämmelse att modifieras, raderas och/eller genomdrivas till den maximala grad som är tillåten för att ge effekt åt syftet med dessa Villkor och bestämmelser. De övriga bestämmelserna påverkas inte.