Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 42 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 33,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Vårt val!
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 23,1%
Utan UC: Nej
Upplysning: UC, Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 1 000 kr
- 40 000 kr
Ränta: 54,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja
Låga krav

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 20 000 kr
- 150 000 kr
Ränta: 33,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Skuld hos Kronofogden ok
Låna: 1 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 33,1%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 3 000 kr
- 10 000 kr
Ränta: 45,5%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 58,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 39 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 10 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 31,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 47,9%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 150 000 kr
Anslutna banker: 11 st
Utan UC: Ja
Upplysning: UC, Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja
Låna: 3 000 kr
- 30 000 kr
Ränta: 76,8%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Nej

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 5 000 kr
- 600 000 kr
Anslutna banker: 30 st
Utan UC: Nej
Upplysning: UC
Direkt utbetalning: Nej
Låna: 2 000 kr
- 50 000 kr
Ränta: 123,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe, D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 28,2%
Utan UC: Ja
Upplysning: D&B (Bisnode)
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 2 000 kr
- 70 000 kr
Ränta: 45,0%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Låna: 1 000 kr
- 20 000 kr
Ränta: 250,7%
Utan UC: Ja
Upplysning: Creditsafe
Direkt utbetalning: Ja

Det här är en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

Vad är solvens? Genomgång av finansiell stabilitet

Solvens är ett grundläggande ekonomiskt begrepp som relaterar till en individs eller ett företags förmåga att möta sina skuldförpliktelser. Det mäter den ekonomiska hälsan genom att bedöma om tillgångarna är tillräckliga för att täcka de aktuella och framtida skulderna. När vi pratar om företag, innebär solvens att de kan fortsätta sin verksamhet utan risk för insolvens, vilket är när skulderna överstiger tillgångarna och företaget inte kan betala sina skulder när de förfaller.

För att bedöma ett företags eller en organisations solvens tittar vi på olika finansiella indikatorer och nyckeltal. Dessa kan inkludera likviditet, skuldsättningsgrad och räntetäckningsgraden. Solvens är inte bara viktig för företagsledare och investerare utan påverkar också det bredare ekonomiska systemet. En sund solvensnivå bidrar till finansiell stabilitet och förtroende bland kunder och investerare, medan dålig solvens kan leda till finansiella svårigheter och till och med konkurs.

  • Solvens indikerar en individs eller organisations förmåga att betala sina skulder.
  • Finansiella nyckeltal används för att utvärdera solvens.
  • Solvens påverkar den bredare ekonomiska stabiliteten.
Solvens

Solvensbegreppet

Solvens är en fundamental finansiell term som beskriver ett företags förmåga att betala sina skulder. Ett solvensstarkt företag har tillräckliga tillgångar för att möta sina kortsiktiga och långsiktiga förpliktelser.

Definition av Solvens

Solvens avser vår ekonomiska kapacitet att uppfylla alla aktuella och framtida skuldbetalningar. Det är en indikator på finansiell hälsa och mäts ofta genom solvensgraden, vilket är förhållandet mellan tillgångar och skulder. En hög solvensgrad betyder att vi har en stark buffert inför ekonomiska nedgångar, vilket är avgörande för vår överlevnad och tillväxt.

Historik

Historiskt har begreppet solvens varit centralt för att bedöma företags och organisationers ekonomiska robusthet. Regleringar som Solvens II har utvecklats för att säkerställa att försäkringsbolag och andra finansiella institutioner innehar tillräckligt kapital i förhållande till de risker de tar. Historiken speglar en evolution mot mer komplexa och omfattande regleringsramverk för att skydda konsumenter och ekonomin i stort.

Solvensens betydelse i ekonomin

Solvens är en nyckelfaktor för stabiliteten i såväl det breda ekonomiska systemet som för enskilda aktörer. Vi ser hur dess roll utspelar sig på olika nivåer.

Makroekonomisk perspektiv

Inom makroekonomin är solvens avgörande för ett lands ekonomiska hälsa. Länder som uppvisar god solvens har förmågan att uppfylla sina skuldförpliktelser, vilket i sin tur stärker förtroendet hos internationella investerare och långivare. Sådana länder är ofta attraktiva för både direktinvesteringar och portföljinvesteringar, som kan stimulera ekonomisk tillväxt och utveckling.

Mikroekonomisk perspektiv

mikroekonomisk nivå visar solvens en enskild aktörs förmåga att hantera sina skulder och uppfylla ekonomiska åtaganden. För företag signalerar bra solvens en stark finansiell position och minskar risken för konkurs, vilket beskriver balansen mellan tillgångar och skulder. För individer innebär solvens en säkerhet mot skuldsättning och den finansiella förmågan att möta oförutsedda utgifter.

Solvenshantering

Solvenshantering är en central process för att säkerställa att försäkringsbolag och finansinstitut kan möta sina ekonomiska åtaganden. Genom denna process bedömer vi noggrant våra risker och tillgängliga kapital.

Solvensutvärdering

Vi genomför regelbundet en solvensutvärdering för att säkerställa att vår ekonomiska ställning är stabil. Det inkluderar en värdering av tillgångar och skulder och en noggrann analys av potentiella risker, som försäkringsrisker och marknadsrisker.

Strategier för solvensförbättring

Våra strategier för solvensförbättring involverar en rad åtgärder designade för att stärka vår ekonomiska situation. Detta kan innebära att optimera vår riskhantering eller att säkra ytterligare kapital.

Solvens i olika sektorer

Solvensens betydelse varierar avsevärt mellan finansiella institutioner, företag och privathushåll. Vi adresserar här specifika nyanser och dess relevans i varje sektor.

Finansiella institutioner

Inom finansiella sektorn är solvens ett centralt mått på ett instituts förmåga att möta sina skuldförpliktelser och är direkt kopplat till dess licens att driva verksamhet. För banker och försäkringsbolag är Solvens II ett relevant regelverk som ställer krav på kapitalbuffertar för att hantera olika typer av risker.

Företag

För företag i andra sektorer indikerar en stark solvens en robust finansiell ställning som kan locka investerare och underlätta kreditfinansiering. Det markerar dessutom en kapacitet att hantera oväntade ekonomiska störningar och investera i framtida tillväxt.

Privathushåll

Bland privathushåll speglar solvens individens eller hushållets förmåga att uppfylla sina ekonomiska åtaganden, vilket kan påverka kreditvärdighet och möjligheter att exempelvis erhålla lån eller finansiera större anskaffningar.

Solvensreglering

Solvens är kärnan i finansiell stabilitet för försäkringsbolag. Vi fokuserar här på de lagar och internationella standarder som definierar solvens och hur tillsynsmyndigheterna spelar en avgörande roll i denna process.

Lagar och regler

Vi beaktar att solvens för försäkringsbolag är reglerad av en rad lagar och föreskrifter. Denna reglering är central för att säkerställa att bolagen har tillräckliga kapitalbuffertar för att klara sina åtaganden mot försäkringstagarna. I Sverige är det Svensk Försäkring som detaljerat beskriver kraven på buffertstorlek som är styrd av lagstiftning och regler.

Internationella standarder

Vi förklarar hur internationella standarder, såsom Solvens II, påverkar försäkringsbolagens kapitalstruktur. Solvens II är ett europeiskt direktiv som ställer krav på hur försäkringsföretagen sköter riskhantering, bedömer kapitalbehov och rapporterar finansiell information.

Tillsynsmyndigheters roll

Tillsynsmyndigheterna utför en viktig roll i upprätthållandet av solvensregleringen. De övervakar att försäkringsbolagen följer de fastställda lagarna och de internationella standarderna. Deras arbete garanterar att försäkringsindustrin är transparent och att konsumenternas intressen skyddas, något som ses i det utökade kravet på rapportering och offentliggörande av information enligt Svensk Försäkring.

Solvens och riskhantering

I den finansiella världen är solvens en av de grundläggande pelarna för att säkra ekonomisk stabilitet och tillförsikt. Solvens avser vår förmåga att möta våra skulder vid förfallodatum, vilket indikerar vår ekonomiska hälsa. Inom ramen för riskhantering är en stark solvensgrad ett viktigt mål, eftersom det betyder att vi har tillräckligt med kapital för att hantera potentiella förluster.

Solvens och riskhantering är särskilt kritiska för försäkringsbolag. Det är därför vi uppmärksammar regelverk som Solvens II, som syftar till att stärka konsumentens skydd och öka konkurrensen genom att fördjupa förståelsen för försäkringsföretagens risker och kontroll av verksamheten.

När det gäller att hantera risk på ett effektivt sätt, innefattar det att vi:

  • Identifierar potentiella risker som kan hota vår solvens
  • Utvärderar sannolikheten och potentiella konsekvenser av dessa risker
  • Implementerar strategier för att minska sannolikheten eller effekten av riskerna
  • Övervakar och reviderar vår riskprofil och vår strategi löpande

Vår solvensgrad är en viktig indikator på vår stabilitet. En hög solvensgrad visar att vi är bättre rustade att hantera ekonomiska nedgångar och fortsätta att tillhandahålla tjänster till våra intressenter.

Indikatorer på solvensproblem

Vid bedömning av ett företags solvens är det viktigt att vi uppmärksammar specifika varningssignaler. Dessa indikatorer kan vara avgörande för att tidigt identifiera problem.

Finansiella signaler

Först och främst pekar en ökning av kortsiktiga skulder gentemot långsiktiga på potentiella solvensproblem. Det är en markant indikator om företaget har svårigheter att uppfylla sina kortfristiga åtaganden.

En annan indikator är minskat kassaflöde. Om det inkommande kassaflödet kontinuerligt är lägre än det utgående, kan det vara tecken på att företaget inte har tillräckligt med likvida medel för att hantera sina skulder.

Operativa signaler

På den operativa sidan är hög personalomsättning ofta en indikator på interna problem som kan påverka ett företags solvens. Det kan indikera ledningsproblem eller en instabil arbetsmiljö, vilket kan leda till högre kostnader och minskad produktivitet.

Förseningar i rapportering av finansiell information kan också vara en signal att företaget kämpar med att upprätthålla ett solitt finansiellt tillstånd. Regelbundna och transparenta rapporter är grundläggande för att visa upp en stabil solvens.

Åtgärder vid insolvens

När ett företag står inför insolvens, finns det specifika åtgärder att överväga som kan skydda bolagets framtid eller på ett ansvarsfullt sätt hantera dess avveckling. Vi föreslår två möjliga vägar: företagssanering och konkurs.

Företagssanering

En företagssanering innebär att vi försöker återställa vårt företags ekonomiska stabilitet genom att omstrukturera. Det är en chans för oss att omförhandla skulder och förbättra företagets finansiella situation utan att behöva upplösa verksamheten. Vi utarbetar en saneringsplan som visar hur vi kan återgå till lönsamhet och denna plan måste godkännas av en majoritet av våra borgenärer och sanktioneras av tingsrätten.

Konkurs

Om vi bedömer att företagssanering inte är möjlig eller inte har varit framgångsrik, kan vi påbörja en konkursprocess. Vid konkurs upphör vårt företag att existera och en konkursförvaltare utses för att avveckla företagets tillgångar. På så sätt ser vi till att våra skulder betalas så långt företagets tillgångar räcker.

Vanliga frågor

Hur definieras solvens inom ekonomi?

Solvens inom ekonomin avser en persons eller organisations förmåga att uppfylla sina långsiktiga skulder och finansiella åtaganden. En stabil solvensgrad är ett tecken på ekonomisk hälsa.

På vilket sätt skiljer sig solvens från likviditet?.

Solvens rör en ekonomisk aktörs långsiktiga förmåga att hantera skulder, medan likviditet handlar om förmågan att täcka kortfristiga skulder och hantera dagliga finansiella krav.

Vilka faktorer påverkar ett företags solvensgrad?

Ett företags solvensgrad påverkas av faktorer som kapitalstruktur, intjäningsförmåga, och tillgångarnas volatilitet. En god riskhantering är central för att upprätthålla en stark solvens.

Vad är skillnaden mellan solvenskvot och konsolideringsgrad?

Solvenskvoten mäter ett företags förmåga att möta sina skuldförbindelser medan konsolideringsgraden är ett mått på ett företags stabilitet i förhållande till dess eget kapital och skulder.

Vilka metoder används för att beräkna solvens i ett företag?

Metoder för att beräkna solvens i ett företag inkluderar beräkning av skuldtäckningsgrad, egenkapitalandel, och analys av finansiella nyckeltal såsom soliditet. Analyser av dessa indikatorer ger en holistisk bild av företagets finansiella stabilitet.

Källor

Solvens II – Svensk Försäkring

Konsumenternas: Vad betyder solvens?